Regulamin Portalu inmemoriam.org
1.  Definicje

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu.
 
Portal – portal internetowy, dostępny pod adresem internetowym inmemoriam.org.
Użytkownik Portalu – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („osoba kwalifikowana”), która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby kwalifikowanej.

Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

Strona IMO – strona założona przez Użytkownika Portalu zawierająca dane, teksty, oraz zdjęcia i filmy zamieszczone przez niego dobrowolnie w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Portalu, jak również, które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Portalu korzystający z niego. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz każdorazowe zalogowanie się do Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.  Warunki korzystania z Portalu

2.1  Właścicielem Portalu inmemoriam.org jest In Memoriam Organization LLC – spółka amerykańska zarejestrowana w Stanie New Jersey pod numerem identyfikacyjnym 0400278919.

2.2  Podstawową funkcją Portalu jest umożliwienie Użytkownikom Portalu kultywowania pamięci Osób Zmarłych poprzez założenie dla nich Strony IMO i administrowanie Stroną IMO zgodnie z założeniami Użytkownika Portalu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Portal.  Portal umożliwia też dokonywanie wpisów do Księgi Kondolencyjnej i do Zeszytu Wspomnień oraz zamieszczania zdjęć i filmów. Portal nie wyklucza nawiązywania kontaktów pomiędzy Użytkownikami Portalu.

2.3  Portal nie ponosi odpowiedzialności za wartość merytoryczną informacji i danych zamieszczanych przez Użytkowników Portalu.

2.4  Utworzenie Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.5  Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Portalu wyłącznie po złożeniu przez nich odpowiednich dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.

2.6  Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem inmemoriam.org.

2.7  Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

2.8  Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Portalu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
- zapoznałem/-am się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
- dobrowolnie przystąpiłem/-am do korzystania z usług Portalu
- dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą
- informacje i dane zamieszczone na założonej przeze mnie Stronie IMO oraz zamieszczone przeze mnie na innych Stronach IMO są zgodne z prawdą
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, zamówionych przypomnień od Administratora, wiadomości od Administratora, oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu

2.9  Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forów internetowych, blogów, stron www, oraz firm, jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Portalu inmemoriam.org.

2.10  Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać swoje Konto do reklamy czy promocji działalności prowadzonej zawodowo oraz przedstawiania pozostałym Użytkownikom ofert handlowych.

2.11  Administrator nie redaguje tekstów zamieszczonych w Portalu, ale zastrzega sobie prawo do ich usuwania (w całości lub w części) i zablokowania dostępu do Portalu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:
- teksty te naruszają prawo prasowe
- teksty te naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe
- teksty te zawierają linki do zewnętrznych komercyjnych stron www
- uczestnik Portalu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym lub nie licujące z przeznaczeniem Portalu
- uczestnik Portalu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora.

2.12  Spółka In Memoriam Organization LLC ma prawo do cytowania wybranych tekstów Uczestników Portalu. Użytkownik, którego wypowiedź została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

2.13  Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści, zdjęć i filmów naruszających normy prawne, moralne i obyczajowe, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

2.14  Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Portalu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

2.15  Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. O wszystkich zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni.

3.  Ochrona danych osobowych


3.1 Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów świadczenia wybranej usługi w Portalu.

3.2 Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

3.3 Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji od Administratora.

3.4 Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, wraz z możliwością ich bieżącej aktualizacji, zmiany, bądź usunięcia.

4.  Reklamacje

4.1  Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi. W ten sam sposób reklamować należy usługi świadczone przez Administratora.

4.2  Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości niniejszego Regulaminu.

4.3 Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Portalu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

4.4 Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną wpisu Użytkownika, w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną wpisu, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego wpisu lub Portalu.

5.  Inne postanowienia

5.1 Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji, zmiany, wstrzymania publikacji bądź usunięcia wszelkich treści wprowadzonych przez Użytkownika bez podania przyczyny.

5.2 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.

5.3 Administrator jako zarządca Portalu dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Portalu lub osób trzecich.

5.4 Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

5.5 Administrator dba o zabezpieczenie danych Portalu. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za utratę danych Portalu zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci internetowej, czy umyślnym działaniem w złej wierze osób trzecich.

5.6 Administrator jest dostawcą usług internetowych umożliwiających dostęp do informacji podanych przez osoby trzecie i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za te informacje.

5.7 Za prawdziwość i zgodność z prawem informacji zamieszczanych we wpisach, włącznie z informacjami za pośrednictwem łącza (linku do filmów lub innych odnośników poza Portal), odpowiedzialność ponoszą wyłącznie Użytkownicy.